click to open search panel
Page Menu

Support in Over 100 Languages

Español (ES)

Tenemos intérpretes disponibles en nuestro centro de servicio al cliente. Por favor llame al 1 800 243 4636 y elija la opción 3. Cuando respondan su llamado, dígale a nuestro representante cuál es el idioma de su preferencia y nos comunicaremos con un intérprete. Es posible que usted tenga que aguardar brevemente mientras nos comunicamos con el/la intérprete.
 

Português (PT-BR)

Oferecemos serviços de interpretação por meio do centro de atendimento ao cliente. Ligue para o número 1-800-243-4636 e selecione a opção 3. Quando sua chamada for atendida, informe o idioma de sua preferência ao representante para ser conectado a um intérprete. Você pode ter que esperar alguns momentos enquanto a conexão com o intérprete é estabelecida.
 

繁體中文 (ZH-CHT)

我們的客戶服務中心提供口譯服務。請致電1-800-243-4636,選擇選項3。當我們的服務代表接聽電話後,請告訴服務代表您的首選語言,我們將聯繫一位口譯員。在我們接通口譯員的過程中,您可能需要短暫等候。
 

Tiếng Viết (VN)

Trung tâm chăm sóc khách hàng có sẵn Thông dịch viên. Vui lòng gọi số 1-800-243-4636 và chọn số 3. Khi có nhân viên đại diện trả lời, quý vị hãy nói cho nhân viên đại diện biết ngôn ngữ mình muốn nói và chúng tôi sẽ liên lạc với thông dịch viên. Quý vị có thể sẽ phải chời trong khi chúng tôi kết nối với thông dịch viên.
 

Русский (RU)

Переводчики доступны в нашем центре обслуживания клиентов. Позвоните по телефону 1-800-243-4636 и выберите опцию 3. Когда вам ответят, скажите нашему представителю, какой язык вы предпочитаете, и мы свяжемся с переводчиком. Возможно, вам придется немного подождать, прежде чем мы соединим вас с переводчиком.
 

العربية (AR) 

يتوفر مترجمون فوريون من خلال مركز خدمة العملاء الخاص بنا. يرجى الاتصال على الرقم 1-800-243-4636 وتحديد الخيار 3. عندما يتم الرد على مكالمتك، أخبر ممثلنا بلغتك المفضلة وسنتصل بمترجم فوري. قد يلزم أن تنتظر لفترة قصيرة بينما نتصل بالمترجم الفوري.
 

Kreyòl Ayisyen (HT)

Entèprèt disponib atravè sant sèvis kliyantèl. Tanpri rele 1-800-243-4636 epi seleksyone opsyon 3. Lè yo reponn apèl ou, di reprezantan an ki lang ou bezwen epi nap kontakte yon entèprèt. Ou kapab jwenn yon ti reta pandan nap konekte ak entèprèt la
 

नेपाली (NE)

हाम्रो ग्राहक सेवा केन्द्र मार्फत दोभाषे उपलब्ध छन्। कृपया 1-800-243-4636 मा कल गर्नुहोस् र विकल्प 3 चयन गर्नुहोस्। जब तपाईंको कल जवाफ दिन्छ, हाम्रो प्रतिनिधिलाई तपाईंको मनपर्ने भाषा बताउनुहोस् र हामी एक दोभाषेलाई सम्पर्क गर्नेछौं। हामीले दोभाषे सँग जडान गर्दा तपाईं केही समय पर्खनु गर्ने हुन सक्छ।。
 
 

አማርኛ (AM)

አስተጓሚዎች በደንበኛ አገልግሎት ማዕከላችን በኩል ይገኛሉ። እባክዎ 1-800-243-4636 ይደውሉ እና አማራጭ 3 ን ይምረጡ። ጥሪዎ ሲነሳ፣ የሚመርጡትን ቋንቋ ለተወካያችን ይንገሩ እና አስተርጓሚን እናነጋግራለን። ከአስተርጓሚ ጋር እተገናኘን እያለ ጥቂት የመቆጠበቅ ሁኔታ ሊያጋጥምዎት ይችላል።